PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA
DANYCH W NICH ZAWARTYCH

Rejestry prowadzone w kadrach:
rejestr pracowników szkoły
rejestr nauczycieli
ewidencja obecności w pracy
rejestr wydawanych legitymacji służbowych
ewidencja pieczęci
rejestr wydawanych zaświadczeń pracowniczych
ewidencja chorób zawodowych i wypadków przy pracy
rejestr wniosków o emerytury
rejestr zbiorów archiwalnych

 

Rejestry prowadzone w księgowości:
ewidencja finansowo - księgowa
ewidencja środków trwałych
ewidencja płac nauczycieli
ewidencja płac pracowników administracyjno - obsługowych
ewidencja zasiłków chorobowych nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych
ewidencja systemu 'płatnik'
ewidencja podatków
rejestr zawieranych umów
rejestr wydanych zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników
rejestr pism przychodzących
rejestr wystawionych faktur

 


Rejestry prowadzone przez specjalistę BHP:

ewidencja wypadków pracowników
ewidencja wypadków uczniów

 

Rejestry prowadzone w sekretariacie szkoły:
rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich
rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
rejestr wydanych dokumentów uczniowskich
rejestr wydanych druków ścisłego zarachowania
rejestr wydanych uczniom świadectw (kończących, maturalnych)
rejestr wydanych legitymacji uczniowskich (oryginały, duplikaty)
dziennik korespondencyjny