Zielona Góra, dnia 23.05.2017r.

 

 

Nasz znak: ZSEiS.k110PR.2.2017

 

 

 Informacja o wynikach naboru

    Na stanowisko księgowej

 

W Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

 

Informuję, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego na stanowisko księgowej została wybrana  Pani Magdalena Piechocka w Zielonej Górze.

 

Uzasadnienie

Pani Magdalena Piechocka spełniła wymogi formalne. W trakcie rozmowy kwalifikacyjne wykazała się też wiedzą merytoryczną.

 

 

 

Parafa

Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

 

 

                                                                                                                                                                                             ………………………………………………

                                                                       (podpis dyrektora ZSEiS)

 

 


 

Zielona Góra, dnia 12.05.2017.

Nasz znak: ZSEiS.k 110PR.2.2017

 

 

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

na stanowisko księgowej

w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

 

 

 

 

Informuję, że po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami  formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze do postępowania sprawdzającego zakwalifikowali się następujący kandydaci:

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Magdalena Piechocka

Zielona Góra

2

Joanna Bajon

Konotop

 

 

 

 

 

 

                                                                       Podpisał mgr inż. Stanisław Rogulski……………

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 


 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

 

Jednostka

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

ul. Staszica 2

65-175 Zielona Góra

Oferowane stanowisko

księgowa

Komórka organizacyjna

księgowość

Data ogłoszenia naboru

25.04.2017r.

Termin składania dokumentów

10.05.2017r. godz. 14.00

Ilość etatów

½  etatu

Wymiar czasu pracy

Niepełny wymiar czasu pracy

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:

a. posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r. (tekst jednolity Dz.U.2014 poz. 1202)

b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

c. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku: posiada co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne i staż pracy 2 lata lub wyższe bez wymaganego stażu

d. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

e.nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.Wymagania dodatkowe:

       a. posiada nieposzlakowaną opinię

       b. nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie

       c.  znajomość obsługi komputera

       d. umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1. Prowadzenie kont analitycznych wszystkich członków kasy. 

2. Przyjmowanie wniosków na pożyczki i obsługa interesantów. 

3. Prowadzenie księgowości syntetycznej 

      4. Sporządzanie list potrąceń do wszystkich jednostek. 

5. Wypłata gotówki i sporządzanie przelewów na konta osobiste pożyczkobiorców 

6. Obsługa komputera. 

7. Sporządzanie comiesięcznych raportów kasowych 

8. Sporządzanie rocznego bilansu (uzgodnienie kartotek analitycznych z syntetyką). 

9. Wykonuje inne prace zlecone przez przełożonych.

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1.  Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych.

2. Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy w godzinach dogodnych umożliwiających petentom załatwienie spraw zgodnie z harmonogramem (np.8.00-12.00 )

3. Praca przy monitorze ekranowym.

4. Samodzielny charakter pracy

5. Praca pod presją czasu

6. Praca z licznymi kontaktami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

7. Praca na stanowisku wymaga:

a. Umiejętność analitycznego myślenia

b. cech osobowych:

 - obowiązkowości

- zdolności organizacji czasu pracy,

- samodzielności i efektywności w działaniu

- komunikatywności

- uprzejmości

 

 

Wymagane dokumenty

1. list motywacyjny

2. curriculum vitae

3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z zakładu pracy jeżeli stosunek pracy trwa nadal, a także ten dokument jeżeli na podstawie świadectwa pracy nie można ustalić charakteru zatrudnienia

4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

6. zaświadczenie o stanie zdrowia,

7. oświadczenie o: obywatelstwie, o niekaralności (przed podpisaniem umowy zaświadczenie), o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych

8. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Wszystkie oświadczenie , list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być podpisane własnoręcznym podpisem, wszystkie kopie powinny być opatrzone datą , podpisane własnoręcznym podpisem wraz z opisem „za zgodność z oryginałem” , pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 

Wszelkie dokumenty przedkładane w naborze przez kandydata muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.

 

 

Dodatkowe informacje

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce jest niższy niż 6%

Miejsce i termin składania dokumentów

1. Termin:

10.05.2017r. do  godz. 14.00

2. Sposób:

w zamkniętej kopercie osobiście lub listem poleconym na kopercie dopisek: „ Nabór na stanowisko księgowej”

3. Miejsce: Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze ul.Staszica 2, 65-175 Zielona Góra, sekretariat – pokój nr 28.

 

Uwagi

1. kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej tel. 684525103

2. aplikacje które wpłyną do Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

3. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń ZSEiS w Zielonej Górze ul. Staszica 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZSEiS na stronie: http://www.zseis.zgora.pl/.

4. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego

5. Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych , nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

6. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku ZSEiS w Zielonej Górze przy ul. Staszica 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZSEiS na stronie: http://www.zseis.zgora.pl/.

7. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.